Çerçeve Sözleşme

TURKONAY ÇERÇEVE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu TurkOnay Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda detayları verilen Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“TurkOnay”) ile TurkOnay tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanan kullanıcı (“Kullanıcı”) olacak kişi arasında akdedilmiştir.

 

 

Ticari Unvan

: Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş

 

Adres

: Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No:84/2 İç Kapı No:2, 34700 Üsküdar/ İstanbul

 

MERSİS No

: 0859123799900001

 

E-Posta Adresi

: info@turkonay.com.tr

 

Çağrı Merkezi 

: 08504742223

 

 2.TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de büyük harfle başlayan kelimeler aşağıdaki anlamlara gelmektedir.

 

Alıcı

Ödeme hizmetine konu Fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişidir.

Aktivasyon

TurkOnay’ın belirleyeceği kriterler bağlamında Kullanıcıya ait Ödeme Aracının, Kullanıcının doğrulanması suretiyle kullanıma açılması.

Elektronik Para

TURKONAY tarafından kabul edilen Fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve TURKONAY dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da Ödeme Aracı olarak kabul edilen parasal değeri fade eder.

Elektronik Para Hizmeti

TURKONAY’in Mevzuat çerçevesinde ve sahip olduğu faaliyet izinlerine uygun olarak sunduğu Kanun’un 18’nci maddesinde sayılan Elektronik Para hizmetlerini ifade eder.

Fon

Banknot, madeni para, kaydî para veya Elektronik Parayı ifade eder.

Fona Çevirme

Elektronik paranın kullanılması veya geri ödenmesi sonucunda banknot, madeni para, kaydî para veya başka bir kuruluş tarafından ihraç edilmiş Elektronik Paraya çevrilmesini ifade eder.

 

Gönderen

Kendi Ödeme Hesabından veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hassas Kullanıcı Verisi

Ödeme Emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracına ilişkin kişisel veriler ile Kullanıcı güvenlik bilgilerini ifade eder.

Hizmetler

Ödeme Hizmeti ve Elektronik Para Hizmetini ifade eder.

İş Günü

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği bayram veya tatil günü sayılmayan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerini ifade eder.

Kanun

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu ifade eder.

Kimlik Bilgileri

Kullanıcının ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, kimlik numarası, kimlik belgesi seri numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı’nın kimliğinin belirlenmesine yarayan her türlü bilgiyi ifade eder.

Kimlik Doğrulama

Bildirilen herhangi bir kimlik bilgisinin gerçekten bildiren kişiye ait olduğuna dair güvence sağlayan mekanizmayı ifade eder.

Kimlik Tanımlayıcı

TurkOnay tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’ya özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu ifade eder.

Kişisel Bilgileri

Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi Ödeme Aracını ve Ödeme Aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileri ifade eder.

Kullanıcı

TurkOnay nezdinde Ödeme Hesabı açarak TurkOnay tarafından sunulan Hizmetlerden ve/veya diğer hizmetlerden faydalanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek kişiyi ifade eder.

Kullanıcı Güvenlik Bilgileri

Kimlik doğrulama işleminin yapılması amacıyla TurkOnay tarafından Kullanıcı’ya verilen veya Kullanıcı tarafından belirlenerek TurkOnay ile mutabık kalınan özelleştirilmiş bilgiyi ifade eder.

 

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır.

Mevzuat

Kanun, Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili ikincil düzenlemeler ve işbu Sözleşme ve TurkOnay tarafından sunulan Hizmetlere doğrudan uygulanabilen Türkiye Cumhuriyeti kanunları, yönetmelikleri ve diğer düzenlemeleri ifade eder.

5549 sayılı Kanun

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu ifade eder.

6698 sayılı Kanun

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ifade der.

Platform

Uygulama ve Web Sitesi dahil Kullanıcının Hizmetlerden yararlanmasını sağlayan her türlü dijital veya fiziki platformu ifade eder.

Uygulama

Kullanıcı’nın, TurkOnay’ın Ödeme Hizmet ve Elektronik Para Hizmetlerinden faydalanabileceği mobil uygulamayı ifade eder. İşbu Sözleşme’nin akdedilmiş olması herhangi bir şekilde bu uygulamanın Kullanıcı’ya muhakkak sunulacağı anlamına gelmemektedir.

Web Sitesi

www.TurkOnay.com.tr adresini ifade der.

Uzaktan İletişim Aracı

 

Uygulama, mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, SMS hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

Ödeme Aracı

Kullanıcı tarafından Ödeme Emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, QR kodu, şifre ve benzeri kişiye özel araçlardır.

Ödeme Emri

Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla TurkOnay’a veya başka bir Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına verilen talimattır.

Ödeme İşlemi

Gönderen veya Alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma,aktarma veya çekme faaliyetini ifade eder.

Ödeme Hesabı

Kullanıcı adına açılan ve Ödeme İşleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı ifade eder.

Ödeme Hizmeti

TurkOnay’ın Mevzuat çerçevesinde ve sahip olduğu faaliyet izinlerine uygun olarak sunduğu Kanun’un 12’nci maddesinde belirtilen hizmetlerden her biri ve/veya hepsini ifade eder.

 

Ödeme Hizmeti Sağlayıcı

5411  sayılı  Kanun  kapsamındaki  bankaları,  elektronik para kuruluşlarını, ödeme kuruluşlarını ve Posta ve Telgraf  Teşkilatı Anonim Şirketini ifade eder.

Temsilci

Yönetmelik’in  18.  maddesi  uyarınca  TurkOnay’ın Hizmetleri  aracılığıyla yürüttüğü kişileri ifade eder.

 

3.GİRİŞ VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, TurkOnay’in sunduğu Hizmetlerden Kullanıcının faydalanabilmesine ilişkin koşulların belirlenmesi ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. TurkOnay, Sözleşme’nin onay tarihini takiben Ödeme Hizmetlerini bizzat veya Temsilci aracılığı ile Kullanıcı’ya sunacaktır.

 

3.2. Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında TurkOnay tarafından tamamen TurkOnay’ın takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme kapsamında sunulabilecek Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Hizmetleri aşağıda belirtilmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, aşağıda belirtilen Hizmetlerin kapsamı, sunulma zamanı veya sunulup sunulmaması tamamen TurkOnay’ın takdirine bağlıdır; bu kapsamda TurkOnay hiçbir şekilde ilgili Hizmetlerin sunulacağına ilişkin taahhüt vermez.

 

3.2.1. Ödeme hesabına para yatırılması ve Ödeme Hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere Ödeme Hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler,

 

3.2.2. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan Ödeme Hesabındaki Fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi,

 

3.2.3. Ödeme aracının ihraç veya kabulü,

 

3.2.4. Para Havalesi,

 

3.2.5. Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler,

 

3.2.6. Elektronik Para ihracı

 

3.2.7. Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti

 

3.2.8. Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti


4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, TurkOnay tarafından sunulan Hizmetlere ilişkin olarak işbu Sözleşme’yi kabul etmeye ve akdetmeye ehil olduğunu, işbu Sözleşme’nin kabul tarihi itibariyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

4.2. Kullanıcı Hizmetleri ilgili Mevzuat uyarınca ve bunların sınırları dahilinde kullanacağını, Hizmetlerin sunulması için kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri derhal ve doğru sağlayacağını ve aksi takdirde Hizmetlerden faydalanamayacağını, aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

4.3. Kullanıcı, TurkOnay’a sağladığı tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt eder. TurkOnay, Kullanıcı’nın sağladığı bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmek üzere çeşitli doğrulama tedbirleri alabilir. Kullanıcı, verdiği bilgilerin yanlışlığından veya açık, anlaşılır olmamasından, süreli işlemlerde işlemin yapılması gereken süreyi bildirmemesinden veya bu nedenlerle TurkOnay’ın gerçekleştirdiği işlemlerin hatalı olmasından kaynaklanan her türlü zararın ve sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

 

4.4. Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket etmekte olduğunu, başkası hesabına hareket etmesi ve/veya TurkOnay nezdindeki hesabını üçüncü kişiye devretmesi ve/veya kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu 5549 Sayılı Kanun dahil ilgili Mevzuata uygun olarak TurkOnay’e bildireceğini ve bu kapsamda TurkOnay tarafından talep edilen işlemleri gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder. İşbu maddeye aykırılık halinde TurkOnay, herhangi bir hatalı, yetkisiz ve hukuka aykırı işlemden sorumlu olmayacak ve işbu Sözleşmeyi tazminat ödemeksizin feshedebilecek veya askıya alabilecektir.

 

4.5. Kullanıcı, gerek TurkOnay nezdinde oluşturulacak Ödeme Hesabına, gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracına ve Hassas Kullanıcı Verisine üçüncü kişilerin erişmesine izin ve imkan vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı bu kapsamda Kullanıcı Güvenlik Bilgileri, Kişisel Güvenlik Bilgileri, Kimlik Bilgileri, Hassas Kullanıcı Verisi ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla Hizmetlerin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri tahsis amacı dışında kullanmayacağını, bu bilgilerin veya Hizmetlerden faydalanırken kullandığı Ödeme Aracının kendisinin iradesi dışında dahi üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını veya Ödeme Aracının kaybolduğunu farketmesi halinde derhal TurkOnay’ı bilgilendireceği kabul eder.

 

4.6. TurkOnay tarafından sunulacak Hizmetler kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde Türk Lirası kullanılması esastır. Taraflardan birisinin yurt dışında olduğu durumlara ilişkin hususlara dair Mevzuat’ın ve TurkOnay’ın izin verdiği ölçüde döviz kullanılabilmesi mümkündür..

 

4.7. İşlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ödemeler bakımından Kullanıcıların Ödeme Hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, Bakanlar Kurulu'nun 07.08.1989 tarih ve 89/14391 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da belirlenen düzenlemeler esastır.

 

4.8. Ergin olmayan Kullanıcıların Hizmetlerden faydalanabilmesi için yasal temsilcileri tarafından TurkOnay’in belirlediği yöntemler kullanılmak suretiyle onay verilmiş olması şarttır. Ergin olmayan Kullanıcıların Elektronik Para hesapları yasal temsilcileri tarafından takip edilebilir.

 

4.9. TurkOnay, işbu Sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmetler için Kullanıcı’ya özgü, bir Kimlik Tanımlayıcı sağlayacaktır. Kullanıcı, ödeme işleminin başlatılması veya gerçekleştirilebilmesi için bu Kimlik Tanımlayıcısını kullanacaktır.

 

4.10. Kullanıcı, TurkOnay’ın tabi olduğu “suç gelirlerinin aklanması”, “terörün finansmanı” ve “kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadele konularında ulusal ve uluslararası düzenleme ve kurallarda yer verilen hükümlerde riskli olarak kabul edeceği işlemlerden dolayı gerekli her türlü önlemi almaya yetkili olduğunu, TurkOnay’ın riskli bulduğu konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli güncelleme çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede TurkOnay’ın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir işlemi yerine getirmeyebileceğini, işbu nedenle riskli olarak kabul edilen işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Kullanıcı’nın TurkOnay nezdindeki hesabını süresiz olarak dondurabileceğini veya kapatabileceğini, TurkOnay’ın Ödeme İşlemini gerçekleştirmeyeceğini, gelen transfer bedellerini mahrecine iade edebileceğini ve yine burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile çeşitli benzer işlemleri (örneğin hesap açma, Fon transferi yapma ve benzer) yapmayabileceğini kabul etmektedir.

 

4.11. TurkOnay, Platform’un veya Hizmetlerin mevzuata aykırı, usulsüz, hileli veya yetkisiz kullanıldığına dair bir şüphe bulunması halinde, Kullanıcının hesabını geçici ya da süresiz olarak kapatabilecektir. İşbu madde kapsamında geçici veya süresiz bir kapatmanın söz konusu olması halinde TurkOnay, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini önleyen bir hükmün bulunması veya güvenliği tehdit edici nedenlerin varlığı halinde kullanıcıyı bilgilendirmeyecek ve ödeme Hizmetleri ile uygulamayı yeniden kullanıma açmayacaktır.

 

4.12. Kullanıcılar, Platform, çağrı merkezi, e-mail destek hattı, ve sair kanallar üzerinden gerçekleştireceği işlem ve iletişimler dahil her türlü faaliyetlerinde Hassas Kullanıcı Verisi başta olmak üzere TurkOnay hesabının ve Ödeme Araçlarının güvenliğini tehlikeye atabilecek hiçbir bilginin paylaşılmamasından sorumludur. Kullanıcılar, TurkOnay ile olan iletişimlerinde ve TurkOnay’a ait ürünlerin kullanımında işbu Sözleşme hükümlerine, ilgili kanunlara, ahlaka adaba ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmayı; bu kapsamda hukuka aykırı, küfür ve hakaret dahil genel ahlaka aykırı, politik görüş yansıtan, müstehcen, ırkçı, ayrımcı, kamu düzenini bozabilecek ya da tehditkâr unsurlar içeren görüşmeler gerçekleştirmemeyi taahhüt eder. Söz konusu taahhüdün yerine getirilmemesi halinde TurkOnay, kullanıcının hesabını süresiz olarak kapatabilecektir.


4.13. Kullanıcı, TurkOnay’ın kendi koşul ve kurallarına uygun olarak kampanya, sadakat programı ve sair uygulamalar hayata geçirebileceğini (“Kampanya”), ilgili uygulamalara ilişkin kural ve koşulları peşinen kabul ettiğini, uygulamalar kapsamında kazanılan puanları münhasıran TurkOnay’ın belirleyeceği Alıcı’lar nezdinde ve TurkOnay’iın belirleyeceği süreler içerisinde kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcılar, Kampanyalara ilişkin koşulların TurkOnay tarafından Platform’da ve sair mecralarda belirleneceğini bildiğini ve bu koşullara uymak suretiyle Kampanyalardan faydalanacağını kabul eder; Kullanıcıların ilgili Kampanya koşullarına uymaması halinde TurkOnay’ın hakları saklıdır. TurkOnay’ın ilgili puan ve kampanyaları herhangi bir neden olmaksızın iptal etme, yürürlükten kaldırma ve silme hakkı saklıdır.

 

5.ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. Ödeme Hizmetleri’nin sunulması Kullanıcı’nın talebine veya onayına tabidir. Kullanıcı Platform aracılığıyla talep ettiği Ödeme Hizmeti için işbu Sözleşmede, ilgili Mevzuatta ve/veya Ödeme Hizmeti talebinin veya onayının verildiği aşamada kendisine bildirilen şart ve koşulları kabul etmiş sayılır.

 

5.2. TurkOnay, tabi olduğu mevzuat ve kendi risk yönetimi politikası kapsamında Kullanıcıları için farklı kimlik tespiti yöntemleri ve farklı hesap türleri belirleyebilir. TurkOnay tarafından sunulan Hizmetler ile bu Hizmetlere ilişkin limitler ve kısıtlamalar yine tabi olunan mevzuat ve risk yönetimi politikaları kapsamında farklılaştırılabilir. TurkOnay sunduğu Hizmetleri tamamen kendi talebine bağlı olarak her zaman değiştirebilir, sonlandırabilir.

 

5.3. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ödeme Hizmetleri kullanılarak temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşulları belirlemeye Alıcı münhasıran yetkili olup Kullanıcı, Alıcı ile kendi arasındaki söz konusu hususlarda TurkOnay’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

 

5.4. Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri için yalnızca hukuken kullanmaya hak ve yetkisi olduğu ödeme hesapları, kredi kartları, banka kartları ve diğer Ödeme Araçlarını kullanmak suretiyle Ödeme Hesabına Fon aktarabilir. Kullanıcı, hukuka aykırı şekilde kullanılan Ödeme Araçları nedeniyle üçüncü kişilerin TurkOnay’e yöneltebileceği talepler nedeniyle TurkOnay’ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 

5.5. Ödeme talimatı dahil olmak üzere Kullanıcı talimatları, Kullanıcının Platforma kullanıcı adı ve şifresi ile girerek veya Ödeme Aracı ile şifre bilgilerini kullanarak işlem talimatı vermesi halinde TurkOnay nezdinde geçerli olacaktır. Kullanıcı, ödeme işleminin başlatılması veya gerçekleştirilebilmesi için sunulması gereken bilgilere TurkOnay hesabına erişimi esnasında ve erişim sonrasında işlemin gerçekleştirilmesi anında ulaşabilmekte olup, TurkOnay’ın talep ettiği bu bilgiler kullanıcının kendisi tarafından girilecektir.

 

5.6. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’ne ilişkin Ödeme Emri’ni ve buna ilişkin onayını Platform üzerinden, Ödeme Aracı ile veya TurkOnay’in kabul etmesi halinde sair kalıcı veri saklayıcıları (kısa mesaj, elektronik posta ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla da verebilir. Söz konusu Ödeme Emri ve Ödeme Emri’ne ilişkin onay, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmesinden önce veya sonra verilebilir. Kullanıcı’nın Ödeme Emri’ne ilişkin onayı, açık (sarahaten) olabileceği gibi örtülü (susma, itiraz etmeme, icazet ve sair şekilde zımnen) de olabilir. Ödeme işlemi, Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için TurkOnay Kart şifresinin girilmesi veya Kullanıcıya gönderilen doğrulama kodunun ilgili alana girişinin yapılması ya da Platform üzerinden onay verilmesi veyahut benzeri yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir.

 

5.7. Ödeme hizmetleri, internet bağlantısı bulunan bilgisayar ve mobil cihazlar (akıllı telefon, tablet vb.) aracılığı ile erişilebilen kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kullanıcının, Turkonay WEB Sitesini kullanabilmesi için internete bağlanabilen ve temel internet sitelerinde gezinmeye olanak sağlayan bir internet tarayıcının yüklü olduğu bir masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon veya benzeri bir cihaza sahip olması gerekmektedir. Kullanıcının Turkonay Mobil Uygulamasını kullanabilmesi için internete bağlanabilen bir akıllı telefon kullanması gerekir. Akıllı telefonların iOS, Android işletim sistemleri ile çalışması tavsiye edilir. Her bir mobil cihaz için ilgili uygulama mağazası üzerinden Mobil Uygulamanın kurulması gerekecektir. Telefonun uygulamanın yüklenmesi için gerekli hafızaya sahip olması gerekir. Turkonay müşteri deneyimini iyileştirmek için Mobil Uygulamanın güncellenmesini isteyebilir. Mobil Uygulamanın güncellenmesi halinde kullanılan akıllı telefonda bu güncellemelerin yapılmasını mümkün kılacak işletim sistemi güncellemelerin yapılmasına izin verecek nitelikte olması gerekir. Kullanıcı Turkonay uygulamlarını kullanırken cihazının internet bağlantısının güvenli olmasından, cihazın güvenliğini sağlayan virüs koruma yazılımlarının kurulmasından ve kullanılmasından, cihazın üçüncü kişilerin eline geçmesinin engellenmesi ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Kullanıcının Platform’a erişim için kullandığı cihazın yetkisiz kişilerce kullanılması veya kontrolünün eline geçirilmesi nedeniyle oluşabilecek hiçbir zarardan Turkonay sorumlu olmayacaktır.

 

5.8. Ödeme Emri’nin TurkOnay’a iletildiği an, Ödeme Emri’nin alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme İşlemi’nin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, Ödeme İşlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin tatil günleri hariç saat 24:00 (00:00)’e kadar iletilebileceğini, daha geç vakitte gelen Ödeme Emri’nin TurkOnay tarafından -TurkOnay’ın takdirine bağlı olmak ile birlikte-azami olarak ertesi İş Günü alınmış sayılabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’ne ilişkin olarak TurkOnay’ı yetkilendirdikten sonra, söz konusu Ödeme İşlemi’ni geri alamaz.

 

5.9. TurkOnay Ödeme Emri’ni, Ödeme Emri’nin en geç 1 (bir) gün önce verilmesi kaydı ile, Kullanıcı ile kararlaştırılan ödeme tarihinde, gerçekleştirilir.Ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

 

5.10. Kullanıcı’nın Gönderen olarak hareket ettiği ve işbu Sözleşme kapsamında tekil ödeme işlemi başlatması durumunda TurkOnay, ödeme işlemine ilişkin olarak azami tamamlanma süresi ile ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri kullanıcıya sağlar. Tekil ödeme işlemlerinde, TurkOnay, Kullanıcının Gönderen olarak hareket ettiği durumda Ödeme Emri alındıktan hemen sonra; (i) Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Alıcıya ilişkin bilgiyi, (ii) Kullanıcı’nın Ödeme Hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı, (iii) Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, (iv) varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı, (v) Ödeme Emrinin alındığı veya kullanıcının hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgiyi; ve Kullanıcı’nın Alıcı olarak hareket ettiği durumda ise ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden sonra; (i) Ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgiyi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi,

 

 • Ödeme işleminin kullanıcının Ödeme Hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarını, (iii)Ödenmesi gereken toplam ücret ve komisyonların dökümünü, (iv) Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu, (v) Ödeme tutarlarının Kullanıcı’nın kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi Kullanıcı’ya gecikmeksizin sağlayacaktır. Kullanıcı’nın talep etmesi halinde bu bilgilendirmeler bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, TurkOnay tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılabilecektir.

 

5.11. TurkOnay, bir Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, ret gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini ilgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde olmak üzere yazılı olarak veya Kullanıcı’nin işbu Sözleşme’de ve eklerinde belirtmiş olduğu GSM numarasından, e-posta adresinden veya alternatif kanallardan (Çağrı Merkezi, internet, mobil vs.) biri vasıtasıyla en kısa zamanda ve her halükarda en geç Ödeme Emri’nin alınmasını izleyen İş Günü sonuna kadar Kullanıcı’ya bildirir. Reddin haklı bir sebebe dayanması halinde TurkOnay bildirimin yapılacağı kanal ile uyumlu olarak makul bir ücret tahakkuk ettirme hakkına sahiptir.

 

Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

 

5.12. Kullanıcı; Ödeme Hesabı’nı, Ödeme Aracı’nı ve şifresini, Hassas Kullanıcı Verileri’ni güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak tüm önlemleri almakla; Ödeme Aracı’nın hileli ve yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması ve iradesi dışında işlem gerçekleştiğini öğrenmesi halinde derhal TurkOnay Çağrı Merkezi’ne veya destek elektronik posta adresine bildirmekle Ödeme Aracı’nı kullanıma kapattırmakla yükümlüdür. Kullanıcı, TurkOnay’nin herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek ödeme arayüzünün, Ödeme Aracı’nın gerek Kullanıcı ödeme verilerinin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde sorumlu olacağını kabul eder.

 

5.13. Bu hallerin tespitinin TurkOnay tarafından yapılması halinde ise TurkOnay, re’sen Ödeme Aracını kullanıma kapatmakla ve Kullanıcı’yı kapatma gerekçesi ile ilgili olarak yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirecektir. TurkOnay, Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’nın kullanıma kapatılma sebebinin ortadan kalktığını kendisine bildirmesi halinde Ödeme Aracı’nı kullanıma açar veya talebi halinde Kullanıcı’ye yeni bir Ödeme Aracı temin eder. TurkOnay, yeni bir Ödeme Aracı temin etmesi halinde yenileme ücreti talep edebilir.

 

5.14. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini, öğrendiği tarihten itibaren TurkOnay’a bildirmek ve düzeltme talebinde bulunmakla yükümlüdür. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç (13) ayı aşamaz. İşlemin, yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştirildiğinin tespiti halinde TurkOnay, söz konusu işleme ilişkin hatalı tutarı derhal Kullanıcı’ya iade eder veya Kullanıcı’nın hesabını eski duruma getirir. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, TurkOnay ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları Kullanıcı’ya aktarır. İşbu maddede belirtilen 13 (on üç) aylık süre, tüketici niteliği haiz olmayan Kullanıcılar için 6 (altı) ay olarak uygulanacaktır.

 

5.15. Ödeme aracının ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya irade dışında kullanılması halinde Kullanıcı’nin yetkisiz veya hileli kullanıma ilişkin TurkOnay’a yaptığı bildirimden önceki 24 saat içerisinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan 250 (ikiyüzelli) Türk Lirası’na kadar olan kısımdan sorumludur. Kullanıcı, bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı’nın Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve buna ilişkin yükümlülüklerini kasten ya da ağır ihmalle yerine getirmemesi hallerinde Kullanıcı, herhangi bir süre ve ücret ile sınırlı olmaksızın, bu sebepten kaynaklanan zararların tamamından sorumludur.İşbu madde tüketici niteliği haiz olmaya Kullanıcılar için uygulanmayacaktır.

 

5.16. Alıcı, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya TurkOnay, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyebilecektir. Kullanıcı’nın bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacaktır.

 

5.17. Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan bedelin geri alınması halinde TurkOnay’nin işlemden doğan zararına ilişkin tutar, herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın geri alınan bedelden mahsup edilebilecektir.

 

5.18. Kullanıcı’nın Ödeme İşlemi kapsamında Fonu kredi kartı ile ödemesi halinde, bu Fonu geri çekmek isterse ilgili Fon ancak aynı kredi kartı hesabına iletilerek çekilebilecektir. Geri ödemeden önce Kullanıcı’nın kredi kartının iptal edilmiş olduğu durumda, Fonun geri ödenmesi Fon yatıran Kullanıcı adına açılmış bir Ödeme Hesabına da yapılabilecektir. Kullanıcı, kendisi adına açılmış bir Ödeme Hesabına ödeme yapılması halinde, TurkOnay tarafından ek bilgi ve belgeler talep edilebileceğini ve ek süreçler uygulanabileceğini kabul eder.

 

6.ELEKTRONİK PARA’YA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Kullanıcı’nın Gönderen Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler

6.1. Kullanıcı’nın, Platform’da belirtilen yöntemlerle, talep edilen Elektronik Para ihracı talebini takiben TurkOnay, Fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı Kullanıcı’nın kullanımına sunacak ve ihraç etmiş olduğu Elektronik Para karşılığında almış olduğu Fon tutarını gösterir dekontu Kullanıcı’ya iletecektir.

 

6.2. Aksi Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe Elektronik Para’nın hak sahibi, Ödeme Aracı’nın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda Kullanıcı’nın TurkOnay’a yazılı olarak bilgi vermesi gerekecektir ve TurkOnay Kullanıcı Kimlik Doğrulama prosedürünü kapsamında gerekli kimlik tespiti ve bilgi temininin tamamlamasını talep edebilecektir.

 

6.3. Kullanıcı, Platform vasıtasıyla Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen Fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. TurkOnay, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın bu talebi üzerine IBAN numarası dahil tüm bilgilerin TurkOnay’a eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben en geç 1 (bir) İş Günü içerisinde Elektronik Para karşılığı kadar Fonun Kullanıcı tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.

 

6.4. Kullanıcı, bu durumda Platform’da belirtilen tutarda bir Fona çevirme ücretinin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder. Kullanıcı tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen limitlerin üzerinde olması halinde, Kimlik Doğrulama ve Tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde bu tespit tamamlanana kadar kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder.

 

6.5. Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kaybolması, çalınması veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden kaynaklı sorumluluk münhasıran mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir ve TurkOnay’ın bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında TurkOnay, Kullanıcı’dan TCKN, Ad, Soyad ve bunlarla sınırlı olmaksızın TurkOnay’ın belirleyeceği ve/veya mevzuatın zorunlu tuttuğu kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez.

 

Kullanıcı’nın Alıcı Olduğu Durumlarda Uygulanacak Hükümler

 

6.6. Kullanıcı, TurkOnay’ın Gönderenler’den aldığı tutarlara eşit miktarlarda Elektronik Para ihraç edebileceğini, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek mal ve/veya hizmet alımlarında bu Elektronik Para’nın kullanılabileceğini, Elektronik Para kullanılan hallerde TurkOnay’ın Elektronik Para üzerinden yapacağı komisyon, ödeme ve sair kesintilerden geriye kalan

 

Elektronik Para’nın Kullanıcı’nn TurkOnay nezdindeki Ödeme Hesabına aktarılacağını kabul ve beyan eder.

 

6.7. Kullanıcı, TurkOnay nezdinde tutulan Ödeme Hesabı’na aktarılacak Elektronik Para’nın herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen Türk Lirası olarak Fon’a çevrilmesi için Platform üzerinden talepte bulunabilecektir. Platform üzerinden gönderilmeyen talepler geçersiz olacaktır. TurkOnay mevzuat uyarınca aksi yönde bir yükümlülüğü olmaması halinde Elektronik Para’yı ilgili talebi almasını takiben en geç 1 (bir) İş Günü süre içerisinde Türk Lirası olarak Fon’a çevirerek Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcı nezdindeki Ödeme Hesabına gönderir.

 

7.SÖZLEŞME’NİN UZAK İLETİŞİM ARAÇLARIYLA KURULMASI

7.1. İşbu sözleşmenin Uzaktan İletişim Aracı ile kurulması halinde, diğer hükümlerine ek olarak aşağıdaki düzenlemeler geçerli olacaktır. Sözleşme’yi Uzaktan İletişim Aracı ile akdetme yetkisi – Kullanıcı’nın onay vermesi koşuluyla- TurkOnay’a aittir.

 

7.2. İşbu Sözleşme, Platform, telefon, elektronik posta mesajı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı ile TurkOnay fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü Uzaktan İletişim Aracı ile kurulabilecektir.

 

7.3. Kullanıcı, TurkOnay’a ileteceği bilgi ve belgelerin TurkOnay tarafından, posta, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, TCMB tarafından uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun yenilikçi diğer yöntemler ile temin edilebileceğini, kendisinin ilgili yükümlülüklerini bu yöntemlere uygun olarak yerine getireceğini kabul eder.

 

7.4. Kullanıcı’nın kullandığı Uzaktan İletişim Aracının kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Uzaktan İletişim Aracının kullanımı sırasında karşılaştığı aksaklıklarla ilgili TurkOnay’ı çağrı merkezi veya elektronik posta aracılığıyla bilgilendirilmesi halinde TurkOnay kendisinden kaynaklanan bir problem olması halinde aksaklığın giderilmesi için makul çabayı gösterecektir.

 

7.5. TurkOnay, Uzaktan İletişim Aracı kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar, 6698 Sayılı Kanun uyarınca işleme amacı sona erene kadar veya ilgili mevzuatta farklı bir düzenleme yer almadığı sürece asgari olarak on (10) yıl süreyle, saklayacaktır. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden kaynaklanan saklama yükümlülükleri bakidir.

 

7.6. TurkOnay, işbu Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Aracı ile kurulması öncesinde ilgili Mevzuat uyarınca Kullanıcı özelinde ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve Kullanıcı’nin güvenilirliğini göz önünde bulundurarak bir risk değerlendirmesi yapacaktır. TurkOnay elde edeceği risk değerlendirme sonucuna göre işbu Sözleşme’nin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına tek başına karar vermeye yetkilidir. Dolayısıyla, TurkOnay, Kullanıcı ile mutlaka bir sözleşmesel ilişki kuracağı garantisini vermez.

 

7.7. TurkOnay, Uzaktan İletişim Aracı ile kurduğu sözleşmeye taraf Kullanıcı’yi farklı bir risk profilinde izlemekle yükümlü olup bu kapsamda Kullanıcı, kendisi ile yapılan işlemlerin türüne ve tutarına bağlı olarak TurkOnay’in kendisine ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulamaya yetkili olduğunu kabul eder.

 

8.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

8.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, Sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı veya elle atılan imza ile imzalandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer ve işbu maddede belirtilen fesih hallerinden birisi gerçekleşmediği sürece yürürlükte kalır. Sözleşme, her zaman Taraflar’ın karşılıklı yazılı mutabakatı ile feshedilebilecektir

 

8.2. TurkOnay veya Kullanıcı 1 (bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle; Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı, Sözleşme’nin imza tarihinden tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeksizin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, herhangi bir fesih ücreti ödemeyecektir.

 

8.3. Kullanıcı’nın TurkOnay tarafından sunulan Hizmeti 6493 sayılı Kanun, 5549 sayılı Kanun dahil fakat sınırlı olmaksızın Mevzuat’a, yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin yapılan işlemin uluslararası düzenlemelere veya TurkOnay ve iş ortaklarının tabi olduğu herhangi bir düzenleme ve Sözleşmesel ilişkiye aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde veya TurkOnay’in mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde işbu Sözleşme TurkOnay tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

 

8.4. TurkOnay’ın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme TurkOnay tarafından yaplan bildirime istinaden herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın feshedilecektir.

 

9.MALİ HÜKÜMLER VE İŞLEM LİMİTİ

9.1. TurkOnay tarafından verilen Hizmetler karşılığında Kullanıcı tarafından ödenmesi gereken tüm ücretler ve işlem limitleri Platformda yer almaktadır. Söz konusu işlem limitleri, ücret, masraf ve komisyonlar TurkOnay tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecektir.

 

9.2. TurkOnay, Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, Ödeme Emri’nin geri alınmasının talep edilmesi hali, hatalı Ödeme İşlemine konu Fonları geri alınması ve sair durumlar için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

 

9.3. TurkOnay’a bildirilen Ödeme Hesabının güncel, açık ve kullanılır durumda olması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bildirilen Ödeme Hesabının, Kullanıcı adına kayıtlı olmaması halinde ise bu hesaba TurkOnay tarafından ödeme yapılmayacaktır.

 

9.4. TurkOnay işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan olan alacaklarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Kullanıcı bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TurkOnay, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcının kişisel verilerini www.turkonay.com.tr adresinde bulunan aydınlatma metninde belirtilen kapsamda işleyecektir. TurkOnay, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kuralları zaman zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu durumda, TurkOnay değişen kuralları Kullanıcı’ya bildirecektir.

 

11.DİĞER HÜKÜMLER

11.1. TurkOnay’in, Sözleşme ve eklerinde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkı mevcuttur. TurkOnay, Kullanıcı’yı ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın bu yürürlük tarihine kadar Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebileceği konusunda bilgilendirir. Kullanıcı 30 (otuz) günlük sürenin sonuna kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir Bu durumda değişikliği kabul etmek istemeyen Kullanıcı değişikliği kabul etmediğini belirtmediği durumda ilgili değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır

 

11.2. Kullanıcı, TurkOnay tarafından sağlanan Hizmetlere ilişkin şikayetleri hakkında ad-soyad bilgisi ve Ödeme Hesabı bilgisi ile aşağıda belirtilen şekilde TurkOnay’a başvurabilir. Sözleşme’nin kapsamına giren konulara ilişkin tüm şikayet ve itirazları TurkOnay’ın işbu Sözleşme’nin başında belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. TurkOnay, Kullanıcı’nın Hizmetler ile ilgili şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihini takiben 20 (yirmi) gün içinde başvuru yöntemine uygun olarak gerekçeli biçimde cevaplandırır.

 

11.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır. Kullanıcının tüketici olması halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkı saklıdır.

 

11.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında TurkOnay ile arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine ücretsiz şekilde başvurma hakkına sahiptir. TÖDEB hakem heyetine başvuru koşullarına, başvuru formuna ve sair bilgilere www.todeb.org.tr adresinden ulaşılabilir.

 

11.5. Kullanıcı, TurkOnay ile arasındaki uyuşmazlıklar için aşağıda belirtilen konular kapsamında

TÖDEB Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunamaz:


 • Başvuruya konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde Hakem Heyeti’ne iletilmek üzere TÖDEB’e ulaşmayan başvurular.

 

 • Yargıya veya Tüketici Hakem Heyetine intikal etmiş olanlar.

 

 • TurkOnay’nin personel hakkındaki başvurular veya sunduğu ürün ve Hizmetler hakkında genel mahiyet taşıyan başvurular.

 

 • TurkOnay tarafından henüz gerçekleştirilmemiş işlemlerle ilgili uyuşmazlıklar

 

 • TurkOnay hakkında iflas veya tasfiyesine karar verilmiş olması durumunda TurkOnay aldığı kararlarla ilgili olanlar

 

 • Daha önce TÖDEB Hakem Heyeti tarafından incelenmiş karara bağlanmış veya kesinleşmiş mahkeme ya da Tüketici Hakem Heyeti kararına konu olanlar;

 

 • Başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, TurkOnay ile Kullanıcı arasında çözüme kavuşturulmuş başvurular;

 

 • Ödeme hizmeti ve Elektronik Para ihracı faaliyetleri dışında kalan başvurular;

 

 • Adli yargı yerinin görev alanı içinde olan talep konuları;

 

 • Kanunlarda suç olarak öngörülen fiiller.

 

11.6. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Kullanıcı Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi işbu Sözleşme’nin tüketicilere ilişkin hükümleri Kullanıcı’ya uygulanmayacaktır.

 

11.7. Olağanüstü hal, seferberlik, deprem, grev-lokavt, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, yangın, infilak, kazalar, sabotaj, halk ayaklanmalar, TCMB dahil herhangi bir düzenleyici ve denetleyici kurum veya idare veya yargı merci tarafından verilen kararlar, rehberler veya Mevzuat değişiklikleri vb. mücbir sebep hallerinden dolayı Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşme’deki edimlerini ifa edememesinde dolayı Taraflar sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin [7] günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

 

11.8. Sözleşme veya yürürlükteki Mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı, sesli veya elektronik olarak iletilebilir. TurkOnay, işbu Sözleşme kapsamında taahhüt ettiği veya ilgili mevzuat gereğince zorunlu olan veya gerekli gördüğü bildirimleri periyodik veya herhangi bir süreye tabi olmadan Kullanıcı’ya, TurkOnay nezdinde kayıtlı olan-posta adresine gönderilecek elektronik postalar vasıtasıyla veya telefon numarasına gönderilecek sms aracılığı ile ya da TurkOnay’e ait yukarıda yer verile çağrı merkezi telefon numarası üzerinden veya TurkOnay’e ait diğer telefon hatlarından kurulacak iletişim vasıtasıyla veyahut uygulama üzerinden ekranda anlık olarak belirecek (pop-up) mesajlar ve benzeri yöntemlerle iletecektir.

 

11.9. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresler Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir.

 

11.10. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin bir örneğine Uygulama ve/veya Web Sitesinden ücretsiz ulaşabilecektir. Kullanıcı’nın talep etmesi halinde, Sözleşme ve eklerinin bir sureti ve yapılan işlemlere ilişkin belgeler TurkOnay tarafından belirtilen ücretler karşılığında verilir.

 

12.YÜRÜRLÜK

12 maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.