Müşteri Bilgilendirme Metni

TURKONAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ FORMU

İşbu Bilgi Formu, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin “Tüketici Haklarını Bildirme Yükümlülüğü” başlıklı 48. maddesi uyarınca TURKONAY’ın tüketici statüsundeki bireysel müşterilerine hitaben rahatlıkla anlaşılacak şekilde ve elektronik olarak hazırlanmıştır.Müşteriler, hesabın kullanımına yönelik olarak, Mevzuat uyarınca kimlik bilgilerini ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri vermek ve TURKONAY Sistemine başvuru işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket etmekle yükümlüdür. Ergin olmayan (18 yaşın altında olan) Müşterilere, anonim olanlar hariç ön ödemeli araçların ilk ihracı ile elektronik para hesaplarının açılması yasal temsilcisinin onayının alınması ile gerçekleşecektir. Bu Müşterilerin hesapları yasal temsilcileri tarafından izlenebilecek ve takip edilebilecektir.


TURKONAY Tarafından Verilen Hizmetler

Müşterilerimize; a) Elektronik para ihracı, b) Ödeme Hesabına para yatırılması ve Ödeme Hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere Ödeme Hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri, c) Ödeme Hizmeti Kullanıcısının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı nezdinde bulunan Ödeme Hesabındaki Fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan Ödeme İşlemi ile düzenli Ödeme Emri dahil para transferini, ç) Ödeme Aracının ihraç veya kabulü, d) Para Havalesini, e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri, f) Ödeme hizmeti Kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini, g) Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini kapsamaktadır.


Elektronik Paranın İhracı ve Kullanımı

Müşterinin talebi üzerine ihraç edilmiş Elektronik Para karşılığında alınan fon tutarını gösterir dekont elektronik ortamda Müşterinin ulaşımına sağlanır, ayrıca talep halinde ise Müşteriye iletilir.

TURKONAY, Elektronik Para'ya faiz işletmez, süreye ve tutara bağlı menfaat sağlamaz, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme anlamına gelecek faaliyetlerde bulunmaz.


Müşteriler, herhangi bir zamanda elektronik paranın kısmen veya tamamının geri ödenmesini talep edebilir. TURKONAY, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Müşterinin talebi üzerine Elektronik Paranın karşılığı kadar Fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin ve her hâlükârda talebi almasının ardından en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme Elektronik Paranın Fona çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.


Elektronik para karşılığı fonun kredi kartı ile ödendiği durumlarda, elektronik paranın geri ödenmesi sadece aynı kredi kartı hesabına yapılır. Geri ödemeden önce kredi kartının iptal edilmiş olması halinde, elektronik paranın geri ödenmesi fon yatıranın adına açılmış bir ödeme hesabına yapılır.


Turkonay Hizmetinin Gerçekleştirilmesi İçin Müşteri Kimliğinin Belirlenmesi

TURKONAY Hizmetleri almak isteyen Müşteri, Mobil Uygulama veya TURKONAY Web Sitesi üzerinden Sözleşmeyi okuyup “kabul ediyorum” seçeneğini tıklayarak Kişisel Verilerini ve Güvenlik Bilgileri’ni içeren bilgi ve belgelerini Mobil Uygulama ya da TURKONAY Web Sitesi üzerinden, E-posta veya çevirim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemlerle TURKONAY’a iletecek, TURKONAY tarafından Müşteriye kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla SMS veya E-posta yoluyla Kimlik Tanımlayıcı bildirilecektir. Müşteri Kimlik Tanımlayıcı aracılığıyla giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelecek onay şifresini TURKONAY Sistemi’ne tanıtmak suretiyle TURKONAY Sistemi’ne erişim sağlayacaktır.


Ödeme İşleminin Onaylanması ve/veya Onayın Geri Alınması

Gönderen tarafından başlatılan Ödeme İşlemi’nin tamamlanması için; TURKONAY, TURKONAY Sistemi üzerinden onay verir. Ödeme İşlemi, Gönderen tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için TURKONAY’ın ileteceği doğrulama kodunun belirtilen alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Gönderen tarafından TURKONAY’ın yetkilendirilmesinden sonra işlem TURKONAY tarafından gerçekleştirilmediği müddetçe geri alınabilir. Ödeme talimatının 0850 474 22 23 TURKONAY Çağrı Merkezi aranarak geri alınması mümkündür. Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Gönderen, Ödeme Emrini TURKONAY’a ilettikten veya Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Ödeme Emri’ni Gönderen geri alamaz.


Ödeme İşleminin Azami Tamamlanma Süresi

TURKONAY, Ödeme Emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar Ödeme İşleminin tutarını Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının hesabına aktarır. Alıcı ile sözleşme olması halinde bu süre en fazla 4 (dört) gün olarak belirlenebilir. Ödemenin gerçekleştirilmesi için Ödeme Emri’nin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde, TURKONAY, Ödeme İşleminin tutarını Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın hesabına bu tarihte gönderir. Alıcının


Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, Ödeme Emrinin alındığı tarihten en geç 1 (bir) hafta içerisinde Ödeme İşleminin tutarı Alıcının hesabına aktarılır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için Ödeme Emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde, ödeme tutarı bu tarihten önce Gönderenin


Ödeme Hesabından düşülemez. TURKONAY, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olması durumunda TURKONAY, Ödeme İşlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktararak kullanımına hazır hale getirir. Alıcı’nın


TURKONAY nezdinde bir Ödeme Hesabı’nın bulunmaması halinde, Alıcı adına fonu alan TURKONAY bu fonu derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar Alıcı’nın kullanımına hazır hale getirir. TURKONAY’ın, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olması durumunda ve Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemi’nde, TURKONAY Ödeme Emri’ni Alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde Gönderenin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na iletir.


Tüketici statüsünde olan müşteriler bakımından, Ödeme Hesabına hesabın para birimi cinsinden nakit olarak yatırılan paralar, TURKONAY tarafından alındığı tarihte kullanıma hazır hale getirilir


Ödeme Emrinin Gerçekleştirilmesi

Müşteri, Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesi için Alıcı, ödeme yöntemi, Ödeme İşleminin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri TURKONAY’a iletmek zorundadır


Müşterinin Şikayetleri ve Bilgilendirilmesi

Bireysel Müşteriler, TURKONAY tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını 0850 474 22 23 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak veya mim@turkonay.com.tr adresine E-posta yolu ile iletebilecektir.


TURKONAY kendisine iletilen tüm Müşteri şikayet ve itirazlarını en kısa sürede ve her
halükarda en geç 20 (yirmi) gün içerisinde inceleyerek sonuçlandırıp müşterinin başvuru yöntemi kullanılarak gerekçeli olarak cevap verecektir. TURKONAY, Müşterinin şikayetleri çerçevesinde çözüm ve koruma önlemleri sağlamak için azami çabayı gösterecektir.

Bireysel Müşteriler, TURKONAY’ın 20 günlük cevap süresinin bitiminden itibaren yahut verilen cevabın yeterli bulunmaması halinde cevabın verildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine, TÖDEB internet sitesinden temin edilen Başvuru Formu doldurularak ve elektronik olarak ücretsiz başvuru yapabilirler.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,

 • Başvuruya konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde Heyete iletilmek üzere Birliğe ulaşmayan başvurular,
 • Yargıya veya Tüketici Hakem Heyetlerine intikal etmiş olanlar
 • Bireysel nitelik taşımayan ticari faaliyet konularıyla ilgili işlemlerinden kaynaklananlar ile tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular,
 • Kuruluşların personeli hakkındaki başvurular veya sundukları ürün ve hizmetler
  hakkında genel mahiyet taşıyan başvurular.
 • İflas veya tasfiyesine karar verilen bir kuruluşun aldığı kararlarla ilgili olanlar,
 • Henüz gerçekleşmemiş işlemlerle ilgili olanlar,
 •  Daha önce Heyet tarafından incelenmiş, karara bağlanmış veya kesinleşmiş mahkeme
  ya da Tüketici Hakem Heyeti kararına konu olanlar,
 •  Başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibi ile üyeler arasında
  çözüme kavuşturulmuş olan başvurular,
 • Birlik üyesinin cevabının başvuru sahibine ulaştığı veya tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 (altmış) gün içinde Heyete iletilmeyen başvurular,
 • Ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı faaliyetleri dışında kalan başvurular,
 • Adli yargı yerinin görev alanı içinde olan talep konuları,
 •  Kanunlarda suç olarak öngörülen fiiller


Birlik tarafından Heyet gündemine alınmaksızın sekretarya tarafından reddedilir.

Kabul edilerek inelenen başvurulardan, TÖDEB Hakem Heyetinin tutarı işlem başına 3.000 (üç bin) Türk Lirası’na kadar olan uyuşmazlıklarla (Belirtilen üst sınır her sene Ocak ayında, ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır) ilgili kararları, yargı yolu açık olmak üzere TURKONAY tarafından uygulanır. TURKONAY, kararın kendisine ulaşmasını izleyen 15 (on beş) gün içinde; kararın gereğini yerine getirir, başvuru sahibini bilgilendirir ve her bir işlem ile ilgili TÖDEB’e yazılı olarak bilgi verir.

Başvuru sahibi müşteri, Hakem Heyeti kararına ilişkin TÖDEB tarafından kendisine gönderilen yazının ulaşma tarihini izleyen 15 (on beş) günlük sürenin bitimini takiben TÖDEB’e kararın uygulanmadığı konusunda yazılı olarak başvuruda bulunabilir.


Bireysel müşterilerin, TURKONAY ile arasında Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uygulamalarından doğabilecek ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklıdır.

Müşterinin Bilgi Talep Hakkı

Müşteriler, TURKONAY’dan bilgilendirme talebinde bulunabilirler. TURKONAY, Müşterilerden gelen Bilgilendirme talepleri ile ilgili  Yönetmelik çerçevesinde sağlaması gereken bilgileri herhangi bir isim altında ücret, masraf, komisyon veya diğer menfaat  talep etmeksizin 20 (yirmi) gün içerisinde bilgilendirmek suretiyle yerine getirir.

Ne var ki müşterinin Yönetmelikle belirlenmişler dışında ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu çerçeve sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde yahut ilgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden TURKONAY işlemin maliyeti kadar ücret talep edebilir


Verilerin Korunması

TURKONAY, ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile ilgili verilere yasalarca kendisine verilen yetki ve sorumluluklar kapsamında yalnızca ilgili müşteriyi açıkça bilgilendirmek şartı ile erişebilir, bu verileri kullanabilir ve saklayabilir. Ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan sebeplerle bu verilere erişilmesi, verilerin kullanılması ve saklanması yalnızca müşterinin onayı ile mümkündür. Ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan sebeplerle erişilen veriler içerisinde kişisel veriler olması durumunda müşterinin açık rızasının alınması gerekir


Ödeme Aracı ve Hassas Müşteri Verileriyle İlgili Hak ve Yükümlülükler

Müşteri, Ödeme Emrini vermek için TURKONAY ile arasında belirlenen ve kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçlarla işlem gerçekleştirir.

Müşteri, hesabına ilişkin Müşteri adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracı’na ve Hassas Müşteri Verileri’ne ilişkin bilgileri 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olduğunu, Müşteri hesabına ilişkin Müşteri adı ve şifresi gibi bilgilerle Ödeme Aracı’na ve Hassas Müşteri Verileri’ne ilişkin bilgileri 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder

TURKONAY, Müşterinin Ödeme Aracı ile ilgili Kişisel Güvenlik Bilgilerine erişimlerinin
engellenmesi için gerekli önlemleri almak, Ödeme Aracının yenilenmesi dışında, talep
edilmemiş bir Ödeme Aracını Müşteriye göndermemek, iptal edildikten sonra kendisinden talep edilen yeni Ödeme Aracının kullanıma açılması talebinde bulunulabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alarak Ödeme Aracının veya Ödeme Aracına ilişkin Kişisel Güvenlik Bilgilerinin Ödeme Hizmeti Kullanıcısına güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmakla yükümlüdür. TURKONAY, yeni Ödeme Aracının bildirim tarihinden itibaren Mevzuat uyarınca saklanması gereken süre  içinde talep edilmesi halinde iptal için bildirim yapıldığına ilişkin kanıtları Müşteriye sağlamakla yükümlüdür. Ödeme Aracının TURKONAY’ın bu yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmeksizin  kullanılması halinde, doğan zarardan Müşteri sorumlu tutulamaz.  


Yetkilendirilmemiş veya Hatalı Gerçekleştirilmiş İşlemlerde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleştirilmiş işlemlerin olması halinde Müşteri,
yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemini öğrendiği anda gecikmeksizin derhal Çağrı Merkezi üzerinden TURKONAY’a bildirerek işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içinde yapılır. Ancak, TURKONAY tarafından Ödeme İşlemine ilişkin Yönetmelik’te belirtilen tüm bilgilerin Müşteriye sağlanmamış olması halinde, Müşteri bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu bildirimler yazılı olarak veya Uzaktan İletişim Aracı ile yapılabileceği gibi, bildirimlere ilişkin kayıtlar TURKONAY tarafından saklanacaktır.


Müşterinin gerçekleşmiş bir Ödeme İşlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin Müşteri tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ve sunduğu hizmetlerde yaşanan teknik bir arıza veya sorundan etkilenmediğini ispat yükümlülüğü TURKONAY’a aittir.


Ödeme İşleminin, Müşteri tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, TURKONAY bu Ödeme İşlemine ilişkin tutarı derhal Müşteriye iade etmek veya Müşterinin Ödeme Hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak TURKONAY tarafından doğrudan Müşteriye iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, TURKONAY ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na iade talep ederek Müşteriye
aktarır. TURKONAY harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi 45 (kırk beş) ile 180 (yüz seksen) gün arası sürebilir. Bu süreler yurt içi ve yurt dışı bankalar nezdinde değişiklik gösterebilir.


Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracının kullanılması ya da Kişisel Güvenlik Bilgilerinin TURKONAY tarafından gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, Müşteri, yaptığı bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemlerinden doğan zararın 250 (iki yüz elli) Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Ancak Müşteri tarafından Ödeme Aracının kaybolduğunun veya çalındığının ya da iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem olduğunu öğrendiği tarihte derhal TURKONAY’a bildirmesi halinde, Müşteri gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemlerinden sorumlu tutulamaz.


Müşteri, Ödeme Aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmaması, Ödeme Aracını hileli kullanması veya Ödeme Aracı ile ilgili Kişisel Güvenlik Bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaması ya da Ödeme Aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesine rağmen durumu derhal TURKONAY’a bildirmemesi hallerinde bu yükümlülükleri kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

 

Sözleşmede Değişiklik

TURKONAY, Sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az 30 (otuz) gün önce TURKONAY Web Sitesinden ya da TURKONAY Mobil Uygulaması üzerinden duyurmak suretiyle ya da Müşterinin kendisine bildirdiği E-posta veya posta adresine yapacağı gönderim veya Müşterinin cep telefonuna SMS göndermek suretiyle ya da Çağrı Merkezi aracılığı ile Kullanıcı’yı Müşteri’yi arayarak iletecektir.

Müşterinin 30 (otuz) gün içerisinde değişiklikle ilgili bir fesih bildirimi olmaması halindedeğişiklik Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.


Sözleşmenin Süresi, Feshi ve Sonuçları

Müşterinin Mobil Uygulama’da veya TURKONAY Web Sitesi'nden yer alan Sözleşmeyi okuyup “kabul ediyorum” seçeneğini tıklaması sonrasında Sözleşme süresiz olarak yürürlüğe girer,ancak Müşteri 1 (bir) ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zaman herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.


TURKONAY Sözleşmeyi en az 1 (bir) ay öncesinden bildirmek suretiyle feshedebilir.
TURKONAY’ın diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde sözleşmeyi feshetmesinin gerektiği durumlarda, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

TURKONAY Sözleşmeyi en az 1 (bir) ay öncesinden bildirmek suretiyle feshedebilir.
TURKONAY’ın diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde sözleşmeyi feshetmesinin gerektiği durumlarda, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.


Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, 1 (bir) aylık ihbar süresi beklenmeksizin Sözleşme, ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Müşteri’den kaynaklı olması durumunda TURKONAY, bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşmeyi askıya alma hakkını da kullanabilecektir


Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde TURKONAY Müşteriye sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda TURKONAY (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Müşteri’yi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden kullanımına sunacaktır.

Müşterinin işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme TURKONAY tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin hesabı kapatarak derhal feshedilebilecektir.


Sözleşmenin ilk yılı içerisinde haklı bir nedene dayanmaksızın Müşteri tarafından feshi halinde ya da ilk yıl içerisinde 36.2. ve 36.3. maddeleri gereğince TURKONAY tarafından feshi halindeTURKONAY Müşteri’den maliyetleri ile ilgili fesih ücreti isteyebilir.


TURKONAY’ın Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme TURKONAY’a herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın feshedilecektir


Ödeme Hizmeti ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde, fesih tarihinden sonraki dönemi içeren fazla ödenen tutar Müşteriye iade edilir.


Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar’ın işbu Sözleşmede yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşmenin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

 

Sonuç

Tüketici statüsündeki bireysel müşterinin, TURKONAY’ın Elektronik Para ve Ödeme
Hizmetleri’ne ilişkin hazırlamış olduğu, müşterilerin Kanun kapsamına giren işlemlerle ilgili haklarına, bu işlemleri yapmak için kullanabilecekleri alternatif erişim kanalları ile yenilikçi ödeme yöntemlerine, bu işlemlerle ilgili güvenlik ve koruma önlemlerine, ücretlendirmenin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması gerekliliğine ve şikâyet ve müracaat hakları ile ilgili alternatifyöntemlere ilişkin bilgilendirme içerir işbu Bilgi Formu her zaman Müşterilerin erişimine hazır bulundurulur