Tek Seferlik Ödeme İşlemi

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) “Tek Seferlik Ödeme İşlemi Öncesi Bilgilendirme” başlıklı 38’inci maddesi çerçevesinde, sizleri tek seferlik ödeme işlemlerine ilişkin bilgilendirmek isteriz:İşbu Bilgilendirme’de yer alan ancak özel olarak tanımlanmayan terimler Kanun ve Yönetmelik'te düzenlendiği anlamları taşımaktadır.Tek seferlik ödeme işlemi; Bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilen ve çerçeve sözleşme kapsamında olmayan ödeme işlemlerinin tamamıdır.Yapacağınız işlemlere ilişkin hüküm ve koşulları www.turkonay.com internet adresinde bulabilirsiniz. TURKONAY müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0850 474 22 23 Çağrı Merkezi numarasını arayabilir veya mim@turkonay.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1 Kullanıcı Tarafından Sunulması Gereken Bilgiler

Kanun kapsamındaki ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (“Kullanıcı’’) tarafından aşağıdaki bilgilerin TURKONAY’a sağlanması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından belirtilen Kimlik Tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan Ödeme İşlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından Kimlik Tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, TURKONAY Ödeme İşleminin sadece Kimlik Tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumludur. Kullanıcı tarafından belirtilen Kimlik Tanımlayıcının Hatalı olması halinde, TURKONAY Ödeme İşleminin gerçekleştirilmemesinden veya Hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu değildir.

Gönderene İlişkin Bilgiler:

 • Ad-Soyad
 • Kimlik Numarası
 • Telefon No
 • Adres

Alıcıya İlişkin Bilgiler:

 • Ad-Soyad
 • Kimlik Numarası
 • Telefon No
 • Adres
 • Ülke/Şehir

Hesap Bilgileri

 • Banka Adı
 • IBAN / Hesap / Kredi Kartı No
 • Abone / Tesisat No (FATURA)
 • Transfer Amacı
 • Meslek Bilgisi
 • Referans No
 • İşlem Tipi
 • Döviz Cinsi/Tutarı

 

2. İşlemin Tamamlanma Süresi

Yurt dışına yapılan transferlerin azami tamamlanma süresi 15 dakikadır. İşlem limitlerine göre ve yapılması gereken ek kontrollere göre işlem süresinde gecikmeler yaşanabilmektedir. TURKONAY, Ödeme Emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar Ödeme İşleminin tutarını Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının hesabına aktarır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için Ödeme Emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde, TURKONAY, Ödeme İşleminin tutarını Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının hesabına bu tarihte gönderir.Yurt içi IBAN/Kredi Kartına yapılan transferler; iş günlerinde saat 16:00’ya kadar yapılan işlemler aynı gün içerisinde gerçekleştirilir.


Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, Ödeme Emrinin alındığı tarihten en geç 1 (bir) hafta içerisinde Ödeme İşleminin tutarı Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aktarılır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için Ödeme Emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde, ödeme tutarı bu tarihten önce Gönderenin Ödeme Hesabından düşülemez.

 

Bu süreler ödeme tutarının Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına ulaşması için geçecek sürelerdir.
Ödeme tutarının, Alıcıya ulaştırmasına ilişkin tüm sorumluluk Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aittir.

 

3. Ücret ve Ücretlerin Dökümü

Aşağıda yer alan bilgiler TURKONAY nezdinde işlem gerçekleştirilmeden Kullanıcı’ya
bildirilmekte ve Kullanıcı’nın rızası alınmaktadır.

 • şlem Ücreti/ Masraf
 • Vergi
 • Toplam Ücret

 

4. Döviz Kuru / Referans Döviz Kuru Bilgileri

TURKONAY Hizmetleri ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve Referans Döviz Kuru olarak belirlenir. Kullanıcı, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder.
Referans Döviz Kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı, Referans Döviz Kurunda meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kabul eder. Ödeme İşleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

 

TURKONAY, ödeme işlemleri sırasında alınan işlem komisyonlarına ek olarak işlemlere döviz kuru uygulanması durumunda kur farklarından doğacak farklardan da gelir sağlamaktadır. Ödeme işlemine uygulanan döviz kurunun piyasa kurundan farklı olması durumunda, ortaya çıkacak fark, TURKONAY tarafından gelir kaydedilecektir.

 

5. Bilgilerin Doğruluğu

5.1. Kullanıcı; ödeme işlemi ile ilgili verdiği tüm bilgilerin (Alıcı'ya ilişkin olarak vermiş olduğu tüm bilgiler dâhil olmak üzere) doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde TURKONAY, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.
5.2. Ödeme işlemlerinize ilişkin Talep ve/veya Şikayetleriniz alındığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde nihai yanıtı tarafınıza iletilecektir.

 


5.3. Kullanıcı, İşbu metin kapsamında TURKONAY tarafından sunulan ürün ve hizmetler nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15’inci maddesine ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini TURKONAY’a derhal ve yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.4. Kullanıcı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine
Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca, ibraz ettiği kimlik belgeleri ve diğer
belgeler ile Ödeme/Gönderim Formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu
bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle TURKONAY’ın maruz kalacağı
zararları tazmin edeceğini, ayrıca tevdi etmiş olduğu veya tevdi edeceği nakdin Türk
Ceza Kanunu 282’nci maddesi uyarınca “suç geliri” mahiyetinde olmadığını ve yine
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Suçunu teşkil eden fiillerin
işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

 

6. Ödeme Emri

6.1. Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin talimat (“Ödeme Emri”) TURKONAY’a ulaştığında söz konusu işlemi gerçekleştirmek üzere TURKONAY yetkilendirilmiş sayılır.


6.2. Kullanıcının verdiği ödeme emrine uygun olarak gerçekleşen ödeme işlemlerinin tüm sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda herhangi bir zarar iddiasında bulunamaz ve TURKONAY’a herhangi bir talepte bulunamaz.


7. Ödeme Belges

7.1. Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinde; dekont Kullanıcı’nın sisteme tanımladığı elektronik posta adresine iletilir.

 

7.2. Temsilcilerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde işleme dair dekontun bir nüshası Kullanıcı’ya teslim edilir.


8. Bilgilerin Korunması ve Yetkisiz Kullanım

8.1. Kullanıcılar tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da müşteri adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek kişisel veriler ile müşteri güvenlik bilgileri “Hassas Müşteri (Kullanıcı) Verileri”dir. 


8.2. Kullanıcı tarafından işlem sırasında TURKONAY ile paylaşılan Hassas Müşteri (Kullanıcı) Verileri ve diğer bilgiler, ödeme hizmetinin sunulması ve buna ilişkin işlerin yönetilmesi amacıyla saklanmakta ve kullanılmaktadır. Bu bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için TURKONAY’ın iş ortakları, fatura üreten kurumlar vb gibi işlemin yapılması için gerekli olan kişilerle paylaşılabilir.


8.3. Kullanıcı tarafından TURKONAY’a bildirilen Hassas Müşteri (Kullanıcı) Verileri dışındaki bilgiler, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve Kullanıcı’nın sistemde izin vermesi kaydıyla, TURKONAY tarafından tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru, mesaj gönderme vb. gibi pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılabilecektir.8.4.TURKONAY, hassas ödeme verilerinin herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya yetkisiz kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. TURKONAY’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Ödeme TURKONAY’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
8.5. Kullanıcı, TURKONAY’ın usulsüzlük ve/veya dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde, veya yetkili kamu otoritelerinin talebi halinde, bilgilerinin, adli ve/veya idari mercilerle ve/veya Resmi Kurumlar ile paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.


8.6. Kullanıcı, ödeme işlemi ile ilgili bilgilerin (referans numarası, alıcı bilgileri vs.) korunmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmamasına yönelik gerekli önlemleri almayı kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgilerin Kullanıcı tarafından korunmaması nedeniyle ya da Kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle ödeme işleminin hileli veya yetkisiz olarak gerçekleşmesi halinde, Kullanıcı, söz konusu işlemden kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.


9. Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi

9.1. Kullanıcı, Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesi için Alıcı, ödeme yöntemi, Ödeme İşleminin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri TURKONAY’a iletmek zorundadır.
9.2. Sözleşme’de öngörülen şartların Gönderen tarafından yerine getirilmesi kaydıyla, Ödeme İşleminin Gönderen veya Alıcı tarafından başlatılıp başlatılmadığına bakılmaksızın, Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Mevzuata aykırılık oluşturmadığı, Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadığı veya haklı bir neden olmadığı sürece TURKONAY Ödeme Emrini yerine getirmekle yükümlüdür.


9.3.  TURKONAY, kendisinden kaynaklı olmayan ve/veya teknik aksaklıklar dışında Ödeme Emrini aldığı gün içerisinde yerine getirecektir. Elinde olmayan sebeplerle ya da teknik aksaklıklar sebebiyle Ödeme Emrini yerine getirememesi halinde aksaklığın kalktığı anda derhal yerine getirecektir. 


10. Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi

Ödeme Emrinin Gönderen tarafından verildiği Ödeme İşlemlerinde, TURKONAY, Ödeme İşleminin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderene karşı sorumludur. TURKONAY, Ödeme Emrinin süresinde ödeme talimatına uygun olarak aktardığını ispatlaması halinde sorumluluk Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına ait olacaktır.

 

TURKONAY’ın Gönderene karşı sorumlu olduğu hallerde, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya Hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderene iade eder.

 

Ödeme Emrinin Gönderen tarafından verildiği gerçekleştirilmeyen veya Hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşlemlerinde TURKONAY, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya Hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini Gönderene bildirir. Bu işlem için gönderenden ücret talep edilmez.11. Ödeme İşleminin Geri Alınması, İptali, İşlem Masrafı/Ücreti İade Kriterleri

11.1. Kullanıcı, TURKONAY’a vermiş olduğu ödeme emrini TURKONAY’ın onayı olmaksızın geri alamaz.11.2. Bu kapsamda işbu metin ile Kullanıcı, TURKONAY’a vermiş olduğu Ödeme Emrinin geri alınması/iptali için aşağıda belirtilen kriterlere uygun şekilde ödeme emrini geri alabileceğini/iptalini kabul ve taahhüt eder.


11.3. TURKONAY aracılığı ile transfer işlemi gerçekleştirmek isteyen Kullanıcıların; ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından yayımlanan yaptırım listesindeki kişilerle eşleşme durumunda TURKONAY yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir.


11.4. TURKONAY tarafından, ödeme işleminin uyum/kara liste kontrolleri nedeniyle reddedilmesi durumunda masraf iade edilmez.


11.5. TURKONAY, herhangi bir şüpheli işleminin olması durumunda herhangi bir kişiye hizmet sunmayı reddetme hakkına sahiptir.


11.6. Alıcı isminde hata olduğu gerekçesiyle ödeme yapılmaması gibi durumlarda hata giderilerek işlemin ödemesi için destek sağlanır, Kullanıcı düzeltme talebinde bulunmaz, iade isterse masraf iadesi yapılmaz


11.7. Alıcısı tarafından 30 iş günü içinde alınmamış ödeme işlemleri masrafsız olarak iade edilir.
12. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı, TURKONAY’ın internet sitesinde ve sair evrakında yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder
13. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
14. Beyan ve İmza

İşbu sözleşmeyi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, yukarıdaki bilgi ve hükümler uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.